תקנון האתר

אתר המכירות האלקטרוני מוטו-צ'יפ להלן : "האתר", משמש לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד. הגלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון. בעת ביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר אתה מצהיר בעצם כי קראת את תקנון זה, וכי אתה מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. התמונות והמוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר.

לצורך ביצוע ההזמנה והתשלום, ימסור הרוכש את הפרטים המפורטים להלן: את פרטיו האישיים, ובכלל זה את השם הפרטי והמשפחה, ת.ז., כתובת, מס' טלפון. את פרטי ההזמנה ופרטי מקבל ההזמנה ואופן התשלום. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. החברה ו/או מי מטעמה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו שומרים על זכותם לנקוט בכלל ההליכים המשפטיים העומדים לרשותם, בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה ממסירת פרטים כוזבים.

הזמנה ו/או רכישה באתר תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים : הרוכש הינו מעל גיל 18 שנים, המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי. אם לא צוין כי מוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג'. במקרה כזה הנהלת האתר תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך .

מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין. למחיר המוצרים יש להוסיף מחיר משלוח. מחיר המשלוח נקבע ע"י החברה ומפורט באתר.

התמורה תגבה באמצעות כרטיס האשראי/מזומן אשר פרטיו הוקלדו בטופס ההזמנה לפני או בסמוך לשליחת המוצרים לכתובת אשר צוינה.בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא ישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. במקרה שמקבל המוצר לא נמצא ביעד המשלוח והמוצר הוחזר לחברה, יחויב הרוכש במלוא מחיר המוצר בצירוף דמי המשלוח.

אספקה ומשלוחים

הנהלת האתר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, בתוך 2-10 ימי עבודה.(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

אין לראות בהנהלת האתר אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הנהלת האתר ו/או של הספקים לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, הנהלת האתר תהא פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממחסני החברה בירושלים, בתיאום מראש

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

רוכש אשר מעוניין לבטל את ההזמנה יודיע על כך טלפונית לחברה תוך שעה מהמועד בו ביצע את ההזמנה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי הנהלת האתר תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש.

עבור מוצרים אלה יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח ובניכוי 5% מערך המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. במידה ותהיינה לחברה עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח. במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל הנהלת האתר, ההובלה תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד. אין הנהלת האתר מטפלת בהובלת המוצרים המוחזרים אליה.

בעת קבלת המוצר המוחזר הנהלת האתר תבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.

זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:
- במידה והמוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.
- במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.

הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר

במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

שרות לקוחות:

לפרטים נוספים ולבירורים ניתן לפנות אלינו בטלפון 052-4353858 או לכתובת אי-מייל Eran@motocheap.com
אנו נשמח לעמוד לשירות הפונים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת

בברכה, צוות האתר MotoCheap.com